Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 03-04-2014

Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Per jaar wordt 2% van de aanspraak op AOW opgebouwd. Mensen die zich voor het eerst in Nederland vestigen missen mogelijk een aantal opbouwjaren
en krijgen te zijner tijd dan geen volledige AOW-uitkering. Door gebruik te maken van de inkoopregeling kunnen immigranten een AOW-tekort inlopen. De premie daarvoor is gebaseerd op hun inkomenssituatie in het verleden. Er geldt een minimumpremie van 10% van
de jaarlijkse maximumpremie. Voor 2014 komt dat neer op een bedrag van € 507. De inkoopregeling wordt vaak gebruikt door mensen zonder of met een laag inkomen. Verder blijkt dat veel van deze mensen niet van plan zijn om na pensionering in Nederland te blijven.
Omdat de AOW-uitkering exporteerbaar is, kopen zij op zeer voordelige wijze een ouderdomspensioen aan.

De inkoopregeling is niet bedoeld voor migranten die niet de intentie hebben om zich hier blijvend te vestigen. Het kabinet komt met maatregelen om dit onbedoelde gebruik tegen te gaan. Aan de voorwaarde van verplichte verzekering voor de AOW wordt toegevoegd
dat men werkzaamheden verricht in Nederland op het moment van inkoop. Daarnaast wordt de voorwaarde ingevoerd dat iemand minstens 5 jaar verplicht verzekerd is geweest en minstens 5 jaar arbeid heeft verricht. De inkoopmogelijkheid wordt beperkt tot het aantal
jaren dat de inkoper niet elders verplicht verzekerd was.
De minimumpremie bij inkoop wordt niet meer gebaseerd op het destijds genoten inkomen, maar op het geldende premiepercentage over het in het jaar van de aanvraag geldende wettelijk minimumloon. De minimumpremie voor 2014 komt daarmee op € 2.408 per in te kopen
jaar.

Om te voorkomen dat er wordt geanticipeerd op deze aanpassingen worden deze met terugwerkende kracht tot en met 24 maart 2014 ingevoerd. Op die dag verscheen het persbericht over de voorgenomen aanpassingen. Het streven is dat op 1 juli 2014 de wet- en regelgeving
in werking treedt.