Contouren herziening belastingstelsel

Bron: Ministerie van Financiën | 29-09-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke keuzes bij een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil via een stelselherziening de werkgelegenheid bevorderen.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven is het kabinet op zoek naar steun vanuit de politiek en de maatschappij. Randvoorwaarden zijn dat een evenwichtige inkomensverdeling niet wordt opgeofferd voor economische groei en dat economische groei niet
wordt gefinancierd met oplopende overheidstekorten. Om het rondpompen van geld te vermijden worden maatregelen in de toeslagen of in de hoogte van uitkeringen niet uitgesloten. Anders dan wellicht was verwacht bevat deze brief geen uitgewerkt voorstel voor
een belastingherziening maar een aantal mogelijke keuzes als aanzet voor discussie. De doelen van de herziening zijn vereenvoudiging van het stelsel en meer werkgelegenheid en economische groei. Volgens het kabinet moeten de lasten op arbeid en ondernemen
omlaag. Dat kan gecompenseerd worden door een verhoging van de belasting op consumptie, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van het verlaagde tarief van de omzetbelasting of door verhoging van dat tarief. Een verhoging van de vermogensrendementheffing
ligt volgens het kabinet niet voor de hand. In de brief worden de volgende keuzes genoemd:
Keuze 1 – Vereenvoudigen, met name in de toeslagen en de autobelastingen.
Keuze 2 – Borgen van de toekomstige uitvoering.
Keuze 3 – Fiscale stimulering ondernemers richten op innovatie en doorgroei.
Keuze 4 – Belastingdruk particulieren beter spreiden over de levensloop.
Keuze 5 – Verlagen tarieven door snoeien in aftrekposten.
Keuze 6 – Verschuiven belastingdruk van arbeid en ondernemen naar consumptie.
Keuze 7 – Verschuiven belastingdruk van arbeid en ondernemen naa