Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid

Bron: Hoge Raad | 09-04-2014

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op verzoek, bij beschikking van de inspecteur als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aangemerkt. Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting gaat
in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de inspecteur de beschikking heeft afgegeven. Een van de rechtsgevolgen van een beschikking fiscale eenheid is hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle ondernemers die deel uitmaken van de fiscale
eenheid. Ieder van de betrokkenen kan bezwaar maken tegen de beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht houdt de behandeling van een bezwaar in een heroverweging van het genomen besluit. Voor zover daartoe aanleiding bestaat kan de inspecteur het besluit
herroepen en een nieuw besluit nemen. Gedeeltelijke herroeping van een besluit is ook mogelijk.

Volgens de Hoge Raad houdt gedeeltelijk herroepen van een besluit in het geval van een beschikking fiscale eenheid voor de omzetbelasting in dat de inspecteur bij uitspraak op bezwaar een of meer van de betrokken ondernemers uitzondert van de fiscale eenheid.
Voor de overige betrokkenen kan de beschikking in stand blijven. Voor de geldigheid van de beschikking is niet van belang dat de tenaamstelling van de fiscale eenheid en de BTW-identificatienummers niet stroken met de samenstelling van de fiscale eenheid zoals
deze na de uitspraak op bezwaar is. Deze gegevens zijn niet van belang voor de geldigheid van de beschikking.