Herziening na overgang algemeenheid van goederen

Bron: Hoge Raad | 13-08-2014

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de goederen overgaan, treedt in de plaats van de ondernemer die de goederen overdraagt. Dat in de plaats treden houdt in dat rechten en verplichtingen
van de overdrager overgaan op de overnemer. Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de herzieningsregeling voor de aftrek van voorbelasting. Herziening van de aftrek van voorbelasting vindt plaats bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het
boekjaar. De herziene belasting wordt in één keer aan het einde van het boekjaar verschuldigd. Bij de laatste aangifte over het boekjaar waarin een overgang van een algemeenheid van goederen heeft plaatsgevonden, komt de omzetbelasting, die wegens herziening verschuldigd
wordt, voor rekening van de overnemer. De opvatting dat de herziene omzetbelasting in de loop van een boekjaar verschuldigd wordt is volgens de Hoge Raad niet juist.