Memorie van antwoord Belastingplan 2015

Bron: Ministerie van Financiën | 11-12-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Twee belangrijke onderwerpen die worden aangesneden in de memorie van antwoord zijn de herziening van het belastingstelsel
en de toekomst van pensioenvoorzieningen in eigen beheer.

Het kabinet vindt dat een integrale belastingherziening noodzakelijk is. Eén van de hoofddoelen van deze herziening is het verlagen van de lasten op arbeid. Het kabinet zoekt zowel in de politiek als in de maatschappij draagvlak voor de bij de herziening
te maken keuzes. Voor de stelselherziening hanteert het kabinet twee doelstellingen: vereenvoudiging en stimulering van de werkgelegenheid en de economische groei. Duurzaamheid is niet gekozen als hoofddoelstelling, omdat voor duurzaamheid de oplossing niet
noodzakelijkerwijs gezocht moet worden in de fiscaliteit. Duurzaamheid maakt wel deel uit van de stelselherziening zolang daarmee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het kabinet. Verder heeft het kabinet eerder al aangekondigd dat het op zoek gaat
naar alternatieven voor de bestaande vermogensrendementheffing. In dat licht wordt onderzocht hoe andere landen vermogensinkomsten belasten.

Ten aanzien van alternatieven voor het pensioen in eigen beheer is gevraagd waarom een oudedagsreserve zou worden ingevoerd voor de dga, terwijl de fiscale oudedagsreserve in de winstsfeer in de inkomstenbelasting bekritiseerd wordt. Een andere vraag uit
de Eerste Kamer is of het niet verstandiger is om de mogelijkheid van pensioen in eigen beheer af te schaffen en te vervangen door een generieke tariefsverlaging. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij in ieder geval voor het meireces een brief met een
nadere uitwerking van de oudedagsbestemmingsreserve en een variant op een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage naar beide Kamers zal sturen. Daarna volgt een debat met de Kamers. Mocht daaruit blijken dat afschaffing van pensioen in
eigen beheer op brede steun kan rekenen, dan is de staatssecretaris bereid om de mogelijkheden daartoe nader te bezien.