Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 07-05-2014

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter modernisering van de regelingen voor verlof en arbeidstijd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. Deze nota van wijziging
bevat een uitwerking van een aantal beleidsvoornemens. Deze zijn eerder beschreven in een brief van de minister naar aanleiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst op 18 november 2013.

Naar aanleiding van een gedane toezegging bij de behandeling van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen kondigt de minister nu een volgende nota van wijziging aan. Die nota van wijziging zal een regeling bevatten voor de overdracht van bevallingsverlof
aan de vader ingeval van overlijden van de moeder bij de bevalling.