Staatssecretaris oneens met uitspraak rechtbank over pensioen

Bron: Ministerie van Financiën | 04-12-2013

Wanneer een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat als afkoop van de hele aanspraak. De waarde van de aanspraak wordt dan als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt en belast. De rechtbank Gelderland heeft onlangs beslist
dat deze sanctie beperkt zou moeten worden tot het deel van de opgebouwde pensioenaanspraken, dat bovenmatig is. De rechtbank vond dat rekening gehouden moest worden met het feit dat er geen actieve handeling in strijd met de wet was verricht, maar dat een
wijziging van de wet had geleid tot het niet meer aan de voorwaarden voldoen. Het ging om een bestaande pensioenregeling die niet op tijd was aangepast aan de op 1 juni 1999 in werking getreden Wet fiscale behandeling van pensioenen.

De staatssecretaris van Financiën is het niet eens met deze uitspraak. Uit de wet en de wetsgeschiedenis is niet af te leiden dat bij overschrijding van de wettelijke grenzen alleen het bovenmatige deel van de aanspraak wordt belast. Omdat er geen materieel
belang is, heeft de Belastingdienst geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Uit het feit dat geen hoger beroep wordt ingesteld mag niet worden afgeleid dat Financiën de uitspraak van Rechtbank Gelderland onderschrijft.