Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing

Bron: Rechtbank | 25-06-2014

De Gemeentewet bepaalt dat gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen maatstaven. Het bedrag van een gemeentelijke belasting mag niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen.

Een procedure over een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) spitste zich toe op de verhoging van het belastingtarief. Het OZB-tarief van 2013 in de betreffende gemeente was 89% hoger dan het tarief van 2012. De vaststelling van het OZB-tarief is een exclusieve
bevoegdheid van de gemeenteraad. De Gemeentewet stelt geen maxima vast voor de OZB-tarieven of voor de verhoging van die tarieven. De belastingrechter mag alleen oordelen over het door gemeenteraad vastgestelde tarief als dat in strijd is met een hogere wettelijke
regeling of leidt tot een willekeurige of onredelijke belastingheffing.

De rechtbank stelde in deze procedure vast dat het OZB-tarief 2013 niet in strijd was met een hogere wettelijke regeling. Het OZB-tarief was landelijk gezien wel hoog, maar niet zo hoog dat door de verhoging een willekeurige en onredelijke belastingheffing
was ontstaan.