Update coronavirus 2

Bron: Q accountants | 01-04-2020

Op 31 maart heeft onze premier, zoals u waarschijnlijk heeft gezien, de maatregelen verlengd tot en met 28 april aanstaande. Dat is voor velen van u een hard gelag, hoe begrijpelijk en verstandig die keuze ook is in het belang van de volksgezondheid en gecontroleerde verspreiding van het virus.

De maatregel in het kort

Gisteren zijn de voorwaarden van de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) duidelijk geworden. Deze maatregel proberen wij hieronder voor u te schetsen. We kunnen omwille van de leesbaarheid niet alle details meenemen. De belangrijkste punten komen aan de orde. Naar ons idee beantwoorden we daarmee het gros van eventuele vragen.

1. De bedoeling is zoveel als mogelijk behoud van werkgelegenheid.
De loonkosten van werknemers worden vergoed. Dat betekent dat loonkosten van u als directeur aandeelhouder (niet verzekerd voor werknemersverzekeringen) niet mee doen.

2. De omzet waarmee een vergelijking wordt gemaakt, is de omzet over heel 2019 gedeeld door vier. Deze omzet (gemiddelde omzet drie maanden) is de referentie.

3. De terugval in omzet moet gedurende drie maanden gemiddeld 20% minder zijn dan de referentieomzet uit punt 2.

4. U mag kiezen wanneer u start met de vergelijking:

 • 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020;
 • 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020;
 • 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020.

Deze keuze moet u maken bij de aanvraag en kan later niet worden gewijzigd. Het is dus belangrijk vooraf goed in te schatten in welke periode u gemiddeld de meeste omzetdaling verwacht.

5. De voorschotten (80% van de verwachte subsidie) die zullen worden betaald na een juiste aanvraag, worden bepaald aan de hand van de loonsom van januari 2020. Deze loonsom wordt vermenigvuldigd met 1,3. Dit is een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten en pensioen. Deze opslag is ongeacht of de kosten meer of minder zijn dan 30%. In veel gevallen zullen de werkelijke werkgeverslasten lager zijn. Op de loonsom komen uitkeringen vanuit het UWV in mindering. De loonsom per medewerker mag maximaal € 9.538 bedragen. Indien de daadwerkelijke lonen over de periode maart 2020 tot en met mei 2020 lager zijn dan drie keer de loonsom over januari 2020 dan wordt de vergoeding berekend over de loonsom maart 2020 tot en met mei 2020.

6. Indien uw bedrijf uit meerdere bedrijven bestaat, dan geldt de regeling voor de groep. Dat betekent dat de omzetterugval wordt bepaald aan de hand van de omzet van de groep. De aanvraag van de regeling moet overigens wel per loonheffingennummer worden gedaan. Indien dit bij u speelt, informeren wij u graag ten aanzien van uw individuele situatie.

7. Voor het krijgen van deze subsidie gelden een aantal verplichtingen die u moet naleven. Wanneer u dat niet doet, kan dat betekenen dat u de subsidie niet krijgt of moet terug betalen. Deze verplichtingen zijn:

 • houd de loonsom zoveel mogelijk gelijk. De loonsom over de maanden maart tot en met mei zijn relevant bij de definitieve vaststelling van de subsidie;
 • indien echt noodzakelijk, kan vanwege bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning worden aangevraagd. In dit geval wordt de berekende totale loonsom gecorrigeerd met het loon dat in januari aan de betreffende werknemer is uitbetaald, vermenigvuldigt met een factor 1,5.
 • de voorschotten die u krijgt, moet u gebruiken voor het betalen van loonkosten. De vergoeding mag niet worden gebruikt voor het betalen van andere kosten of privé opnamen!;
 • administratie moet op orde zijn en controleerbaar. Alle relevante informatie voor een latere beoordeling van de subsidie moet u 5 jaar bewaren;
 • u moet uw loonaangiften maandelijks tijdig blijven doen;
  wijziging van omstandigheden (meer omzet dan verwacht) dient u direct door te geven aan het UWV;
 • toetsing achteraf zal plaatsvinden met een accountantsverklaring. Er zal een vrijstelling komen tot een bepaald bedrag. De aard van het onderzoek en de hoogte van dat bedrag is nog niet duidelijk;
 • indien u vanuit de gemeente een loonkostensubsidie krijgt op basis van de Participatiewet, dan dient u de gemeente te informeren dat u gebruik maakt van deze regeling;
 • indien uw organisatie een OR of personeelsvertegenwoordiging heeft, dan moet u hen informeren over het feit dat u gebruik maakt van deze regeling. Heeft u zo’n geleding niet, dan moet u uw medewerkers zelf informeren. Hiermee maakt u duidelijk hoe u zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.
  Ook biedt het u mogelijkheid om in overleg met uw medewerkers te bezien welke andere maatregelen eventueel nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen.

Let op

De aanvraag wordt geweigerd als:

 • niet of onvoldoende aannemelijk is dat u gemiddeld 20% omzetverlies heeft;
 • het bankrekeningnummer niet overeenkomt met het rekeningnummer dat bekend is bij de overheid (betaling loonheffingen);
 • wanneer de loongegevens niet beschikbaar zijn.

Planning

De overheid heeft het streven de maatregel beschikbaar te hebben vanaf 6 april aanstaande. In ieder geval zal deze vanaf 14 april aanstaande beschikbaar zijn. Naar verwachting zal het erg druk zijn op het moment dat aanvragen kan. Houdt u daarmee rekening. Na ontvangst van de complete aanvraag, zal het UWV binnen dertien weken beslissen of u recht heeft op de subsidie. De aanvraag kan worden gedaan tot en met 31 mei 2020.

Heeft u vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u in uw individuele situatie nog vragen heeft. Neemt u daarvoor gerust contact op met ons, via uw contactpersoon. Gelet op de complexiteit van deze regeling kan het zijn dat uw contactpersoon niet direct alle vragen kan beantwoorden. Ook kan het zijn dat u hem of haar niet direct kunt bereiken, omdat velen van u nog vragen zullen hebben. Wij vragen uw begrip hiervoor. Graag verwijzen wij u ook naar de bijgevoegde vragen en antwoorden die door de Rijksoverheid zijn samengesteld: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now.

Tot slot

Voor nu wensen wij u en uw naasten gezondheid en sterkte toe de komende periode. Zorg voor uzelf en elkaar. Houd afstand en ondersteun daarmee alle zorgverleners in Nederland.

Met hartelijke groeten, mede namens onze collega’s,

Aad, Danny en Roy