Woning in aanbouw

Bron: Hoge Raad | 23-10-2014

Hypotheekrente voor de eigen woning is in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het begrip ‘eigen woning’ in de Wet IB 2001 omvat ook een leegstaande woning en een woning in aanbouw als deze woning bestemd is om in het kalenderjaar of in één van
de daaropvolgende twee jaren als eigen woning gebruikt te worden. Volgens normaal spraakgebruik is pas sprake van een woning in aanbouw wanneer met de bouwwerkzaamheden is begonnen. Met dat normale spraakgebruik is in overeenstemming dat rente over een lening
die is aangegaan voor de bouw van woning op een stuk grond niet in aftrek komt voor zover die rente betrekking heeft op de periode tussen de aankoop van de grond en de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Dat betekent wel dat deze vorm van verwerving van een
eigen woning in vergelijking met andere gevallen van verwerving van een eigen woning wordt bemoeilijkt.

De Hoge Raad ziet echter onvoldoende aanleiding om het begrip ‘woning in aanbouw’ anders uit te leggen, waardoor ook onbebouwde grond daaronder valt zodra de intentie bestaat om op deze grond in de toekomst een woning te bouwen. Dat geldt ook voor grond
waarop een gebouw staat dat de belastingplichtige wil (laten) slopen om daarop vervolgens een woning te (laten) bouwen.